Spory.

Spory.

W razie naruszeń praw wyłącznych, tj. patentu, prawa ochronnego na znak towarowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przez podmioty trzecie, oferujemy szereg działań, które zmierzają do powstrzymania naruszeń, usunięcia ich skutków, ewentualnie naprawienia wyrządzonej szkody. Nasze usługi obejmują:

  • prowadzenie mediacji negocjacji w celu polubownego zakończenia sporu,
  • ocenę prawną i opinie w zakresie istnienia naruszenia praw wyłącznych,
  • monitorowanie naruszeń, w tym w Internecie,
  • prowadzenie postępowań spornych (sprzeciwy, wnioski o unieważnienie i stwierdzenie wygaśnięcia) przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej,
  • prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny),
  • prowadzenie postępowań o naruszenie patentów, praw ochronnych na znaki towarowe, praw z rejestracji wzorów przemysłowych, naruszenie praw autorskich przed sądami powszechnymi, w tym Sądem Okręgowym w Warszawie, XXII Wydział Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych,
  • prowadzenie postępowań karnych,
  • prowadzeniem postępowań przed sądem arbitrażowym, w sprawach domen internetowych.