Monitoring praw i naruszeń.

Monitoring praw i naruszeń.

W związku z implementacją przepisów unijnych do krajowego porządku prawnego, od 2016 r. obowiązuje w Polsce tzw. sprzeciwowy system rejestracji znaków towarowych. Obecnie Urząd Patentowy prowadzi jedynie wstępne, formalne badanie znaku, zaś ciężar monitorowania bieżących zgłoszeń znaków towarowych podobnych, obciąża uprawnionego do znaku towarowego. W terminie 3 miesięcy od daty publikacji zgłoszenia, uprawniony do wcześniejszego znaku towarowego lub uprawniony z wcześniejszego prawa osobistego lub majątkowego może wnieść sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego. Termin ten nie podlega przywróceniu. Z drugiej strony uzyskanie ochrony znaku towarowego, wynalazku lub wzoru przemysłowego to istotny etap do skutecznej ochrony praw własności przemysłowej. Uprawniony ponosi szereg opłat związanych z utrzymywaniem tych praw, ma więc prawo do niezakłóconego korzystania z przysługujących mu praw i może je egzekwować w procesie o ich naruszenie. Poszczególne przedmioty praw własności przemysłowej są mniej lub bardziej podatne na naruszenia. Ustalenie istnienia naruszeń może zatem wymagać monitoringu rynkowego.W związku z powyższym oferujemy:

  • usługę monitoringu znaku towarowego polegającą na trwałej obserwacji baz danych i analizie nowo zgłaszanych znaków towarowych względem znaku towarowego Klienta,
  • raportowanie informacji o zgłoszonych znakach podobnych lub identycznych,
  • monitorowanie rynku (w tym Internetu) w zakresie naruszeń praw wyłącznych.