Badania patentowe – wiedza na wyciągnięcie ręki

18.11.2020

Wiedza jest podstawowym narzędziem w budowaniu przewagi konkurencyjnej i podwaliną trafnych decyzji biznesowych. Czy może istnieć jej lepsze źródło niż bazy danych, które dokumentują najświeższe rozwiązania wynalazcze? Niezależnie od odpowiedzi na to pytanie, czasem większym problemem jest umiejętne sięganie po nią i wykorzystywanie jej przy podejmowaniu biznesowych kroków.

Tylko w 2015 roku na całym świecie złożono ponad 2,9 mln wniosków patentowych. Urzędy patentowe na całym świecie są na mocy konwencji zobowiązane do publikowania rejestrowanych zgłoszeń, a podstawowym wymogiem stawianym wobec patentu jest jego „nowość”. Pamiętając o tym, większość rozwiązań znaczących dla postępu technologicznego jest ujawniana w pierwszej kolejności właśnie w publikowanych zgłoszeniach. Bazy patentowe zawierają dziesiątki milionów dokumentów patentowych, a każdy stanowi instrument prawny przyznający prawa i przywileje ich właścicielom. Poza kompletnym opisem technicznym wynalazku patent umożliwia zidentyfikowanie stanu prawnego, określenie danych kontaktowych wnioskodawców, osób lub organizacji wnoszących lub posiadających go. Informacje te mogą mieć niebagatelne znaczenie biznesowe. Powszechna dostępność ich sprawia, że stanowią wiedzę na wyciągnięcie ręki. Jednak ilość dokumentów może stanowić realny problem by skutecznie pozyskać i wykorzystywać te najcenniejsze z nich.

Pomimo dużej liczby publikacji, która również nieprzerwanie bardzo szybko się powiększa, badania patentowe pozwalają na skoncentrowaną weryfikację konkretnej gałęzi techniki.

Mając tak duże spektrum informacji stanowią dedykowane narzędzie przedsiębiorców przy analizach baz patentowych. Stanowią one wartościowy element strategii zarządzania własnością przemysłową w firmach i w wymierny sposób pozwalają ocenić potencjał komercyjny przedsięwzięć biznesowych, dając także możliwość bieżącego monitorowania działań konkurencji. Ze wzglądu na typ analizy można je podzielić na:

Badanie stanu techniki

Badanie skupione na konkretnej gałęzi przemysłowej umożliwiają analizy istotne przy śledzeniu rozwoju technologicznego, wyszukiwaniu nisz rynkowych, fuzji, przejęcia czy nowej ścieżki biznesowej. Umożliwia również nawiązanie nowych kontaktów biznesowych z autorami rozwiązania czy właścicielami prawa. Najnowsze zgłoszenia wielokrotnie jako pierwsze pokazują jaki kierunek obiera konkurencja rynkowa, pomagając w konstruowaniu strategii biznesowej. Umożliwiają podjęcie profilaktyki przeciw działaniom nieuczciwej konkurencji. A nierzadko nowe rozwiązania technologiczne stają się podwaliną kolejnych kroków wynalazczych, inspirując w tworzeniu niezależnych patentów. Po za badaniami skoncentrowanymi na konkurencyjnych podmiotach czy analizach inwestycyjnych, często wykorzystywane są przy pracach badawczo-rozwojowych prowadzonych przez instytuty i ośrodki badawczo-naukowe oraz firmy innowacyjne pomagając w wytyczaniu kierunku badań i rozwoju.

Badanie zdolności patentowej

Badanie ma na celu ocenę „nowości” i „poziomu wynalazczego” badanego rozwiązania w świetle literatury patentowej wybranej gałęzi techniki. Wykorzystuje się je do minimalizacji ryzyka odmowy udzielenia patentu przez Urząd Patentowy, a tym samym straty finansowej związanej z kosztem zgłoszenia. Pozwala również na ocenę potencjału komercjalizacyjnego rozwiązania.

Badanie czystości patentowej

Jest to najszersze badanie służące ustaleniu czy wprowadzenie na dany rynek wyrobu lub przemysłowe zastosowanie technologii nie narazi stosującego lub sprzedającego na odpowiedzialność z powodu naruszenia praw wyłącznych udzielonych na rzecz osób trzecich. Analiza rozciąga się na literaturę patentową, bazy publikacji naukowych, dodatkowo również na internetowe źródła informacji. Jest najbardziej kompletnym narzędziem dla oceny powodzenia biznesowego, dlatego powinno być nie tylko wykorzystywane przez samych zainteresowanych wprowadzeniem na rynek nowego produktu, ale również przez potencjalnych inwestorów do weryfikacji ryzyka biznesowego. Pozwala ocenić szansę na uzyskanie ochrony patentowej dla rozwiązania. Wielokrotnie jest punktowanym elementem procesu ubiegania się o dofinansowania, często wskazywanym jako pożądany lub wymagany, np. przez NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju).

Badanie zakresu ochrony

Zakres ochrony udzielonego prawa określa jakie cechy danego wynalazku objęte są ochroną patentową. Jego znajomość pozwala na uniknięcie naruszenia cudzego patentu, określenie kierunku, w którym może rozwijać się produkt. Na podstawie badania można podejmować działania mające na celu niwelację przewagi konkurencji.

Badanie stanu prawnego patentu

Służy do weryfikacji ważności prawa na danym terytorium, osób uprawnionych z patentu również w wyniku udzielonych licencji. Badania te dają podstawowe informacje niezbędne przy negocjacjach biznesowych.

Powyższy artykuł ma na celu przedstawienie różnych form badania oraz korzyści jakie za sobą niosą. Wielokrotnie złożoność problemu wymaga jednak łączenia lub indywidualizowania formy badania. Jako kancelaria patentowa jesteśmy w stanie na podstawie przedstawionego problemu dopasować ofertę do Państwa potrzeb.

Autor • Martyna Kuźma