Skutki wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej dla uprawnionych do unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych.

27.03.2020

W dniu 12 listopada 2019 r Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zawarły porozumienie nr 2019/C 384 I/01 w sprawie wystąpienia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych. Z dniem 1 lutego 2020 r. Wielka Brytania przestała być członkiem Unii Europejskiej. Umowa o wystąpieniu przewiduje tzw. okres przejściowy do 31 grudnia 2020 r., podczas którego Wielka Brytania będzie nadal traktowana jak państwo członkowskie UE.

Porozumienie reguluje sytuację unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych.

Znaki towarowe i wzory wspólnotowe zarejestrowane w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) przed zakończeniem okresu przejściowego.

Zarejestrowane do tej daty znaki unijne i wzory wspólnotowe bez dodatkowych kosztów i czynności, zostaną automatycznie wpisane do rejestru Urzędu Własności Intelektualnej Wielkiej Brytanii. Znaki unijne i wzory wspólnotowe przekształcą się więc odpowiednio w krajowe prawa wyłączne Wielkiej Brytanii. Porozumienie wskazuje wprost, że uprawniony do znaku towarowego Unii Europejskiej zarejestrowanego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 33  staje się uprawnionym do znaku towarowego w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do tego samego oznaczenia i tych samych towarów lub usług. Podobnie uprawniony do wzoru wspólnotowego zarejestrowanego i, w stosownych przypadkach, opublikowanego w następstwie odroczenia publikacji zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 6/2002 34  staje się uprawnionym do zarejestrowanego wzoru w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do tego samego wzoru. Daty pierwszeństwa, zgłoszenia, rejestracji czy wykaz towarów i usług zostaną zachowane. Znakom towarowym i wzorom zostaną nadane nowe krajowe numery rejestracyjne, które będą zawierały wspólne elementy co prawa unijne. Ochrona praw będzie obowiązywać do dnia wygaśnięcia praw unijnych, natomiast przedłużenie ochrony będzie już regulowane przez prawodawstwo Zjednoczonego Królestwa.

Znaki towarowe i wzory wspólnotowe będące w fazie zgłoszenia w EUIPO przed zakończeniem okresu przejściowego.

Znaki unijne i wzory wspólnotowe, które będą w fazie postępowania zgłoszeniowego w chwili zakończenia okresu przejściowego, nie zostaną automatycznie wpisane do rejestru UK Intellectual Property Office. Konieczne będzie złożenie w terminie 9 miesięcy od daty 31.12.2020 r. wniosku o uznanie ochrony na obszarze Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z porozumieniem jeżeli dana osoba dokonała zgłoszenia znaku towarowego Unii Europejskiej lub wzoru wspólnotowego zgodnie z prawem Unii przed zakończeniem okresu przejściowego i w odniesieniu do tego zgłoszenia stwierdzono datę wpływu, osobie tej przysługuje – w zakresie tego samego znaku towarowego w odniesieniu do towarów lub usług, które są identyczne z towarami i usługami, dla których złożono zgłoszenie w Unii, lub które wchodzą w zakres takich towarów lub usług, bądź w odniesieniu do tego samego wzoru – prawo do dokonania zgłoszenia w Zjednoczonym Królestwie w ciągu 9 miesięcy od zakończenia okresu przejściowego.

Zgłoszenie zachowa taką samą datę wpływu i datę pierwszeństwa jak odpowiadające mu zgłoszenie w Unii i, w stosownych przypadkach, starszeństwo znaku towarowego Zjednoczonego Królestwa zastrzeżone na mocy art. 39 lub 40 rozporządzenia (UE) 2017/1001. Dalsze postępowanie będzie już jednak prowadzone według regulacji prawa brytyjskiego. Konieczne będzie wniesienie dodatkowych opłat urzędowych i ustanowienie krajowego pełnomocnika.

Używanie znaku unijnego w Wielkiej Brytanii.

Znak towarowy obarczony jest obowiązkiem używania. Rozporządzenie w sprawie znaków unijnych wskazuje, że jeżeli w okresie pięciu lat od rejestracji unijny znak towarowy nie był rzeczywiście używany przez właściciela w Unii w stosunku do towarów lub usług, dla których jest zarejestrowany, lub jeżeli takie używanie było zawieszone przez nieprzerwany okres pięciu lat, unijny znak towarowy podlega sankcjom przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu, chyba że istnieją usprawiedliwione powody jego nieużywania. Sankcją nieużywania jest przede wszystkim ryzyko wygaśnięcia znaku towarowego na wniosek innej osoby.

W sytuacji gdyby unijny znak towarowy przed zakończeniem okresu przejściowego, był rzeczywiście używany w niektórych tylko państwach członkowskich, nie zaś na obszarze Wielkiej Brytanii i upłynąłby już 5 letni okres od dnia jego rejestracji w EUIPO, znak taki po wpisie do rejestru brytyjskiego byłby zagrożony wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia.

Porozumienie reguluje jednak i tą kwestię wskazując, że w odniesieniu do znaków towarowych „skopiowanych” do rejestru w Zjednoczonym Królestwie nie stwierdza się wygaśnięcia ze względu na to, iż odpowiedni znak towarowy Unii Europejskiej nie był rzeczywiście używany na terytorium Zjednoczonego Królestwa przed zakończeniem okresu przejściowego.

Wprowadzona regulacja z pewnością zachęca do dokonywania zgłoszeń unijnych znaków w trybie FastTrack, tak aby uzyskać prawo z rejestracji jeszcze przed upływem okresu przejściowego.

Autor • Bartosz Szczepaniak