Co to jest znak towarowy?

3.11.2021

Zgodnie z ustawową definicją znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Co oznacza powyższa definicja? Znak towarowy powinien przede wszystkim umożliwiać odróżnienie towarów poszczególnych przedsiębiorstw i wskazywać na źródło ich pochodzenia. Podstawową funkcją znaku towarowego jest wskazywanie pochodzenia handlowego towaru lub usługi w celu umożliwienia konsumentowi, który nabywa towar lub usługę oznaczoną znakiem towarowym, dokonania przy następnym zakupie tego samego wyboru, jeżeli doświadczenie okazało się pozytywne, lub też odmiennego wyboru, jeśli było ono negatywne. Krótko mówiąc znak towarowy to informacja dla odbiorcy na temat pochodzenia danego towaru z danego przedsiębiorstwa. W tym sensie można także powiedzieć, że znak towarowy to połączenie danego oznaczenia z towarem w świadomości odbiorcy.

Główną funkcją znaku towarowego jest więc wskazywanie na pochodzenie towarów.

Jakie inne funkcje pełni znak towarowy?

Orzecznictwo dotyczące prawa znaków towarowych wymienia kolejne funkcje jakie pełnią te prawa własności przemysłowej. Warto tu wymienić funkcję jakościową, reklamową, inwestycyjną czy komunikacyjną. Na szczególną uwagę zasługuje z pewnością funkcja reklamowa zważywszy na szczególną rolę reklamy w biznesie. Marketing wykorzystujący znaki towarowe przyczynia się do budowania marki i jej sukcesów. Funkcja reklamowa łączy się także z kategorią renomowanych znaków towarowych. Znak towarowy może także służyć tworzeniu wyobrażenia o stałej, wysokiej jakości towarów pełniąc tym samym także funkcję jakościową.

Rodzaje znaków towarowych.

Znakami towarowymi są przede wszystkim oznaczenia postrzegane za pomocą zmysłu wzroku.  Są to oznaczenia słowne, słowno – graficzne, graficzne lub przestrzenne (np. kształt towaru lub opakowania). Urząd Patentowy RP i inne organy patentowe wskazują także znaki towarowe niekonwencjonalne w tym znaki pozycyjne; dźwiękowe; kolor; deseń; ruchome; multimedialne; hologramy. W praktyce spotyka się także oznaczenia postrzegane innymi zmysłami, jak np. oznaczenia zapachowe. Z uwagi na trudności technologiczne, uniemożliwiające obecnie przedstawienie takich znaków towarowych w sposób jasny, precyzyjny, kompletny, łatwo dostępny, czytelny, trwały oraz obiektywny – oznaczenia zapachowa nie są akceptowane przez urzędy patentowe.

Co daje rejestracja znaku towarowego w Urzędzie Patentowym?

Znaki towarowe są oznaczeniami stosowanymi w obrocie gospodarczym, służącymi przede wszystkim przedsiębiorcom. Znak towarowy jako dobro niematerialne może być składnikiem aktywów przedsiębiorstwa. Wpływa on na wartość firmy i jej wizerunek, a ponadto może być przedmiotem sprzedaży lub licencji, z której uprawniony podmiot uzyskuje przychody.

Znak towarowy zapewnia wyłączność. W tym sensie Uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego może zakazywać innym podmiotom używania w obrocie gospodarczym oznaczeń identycznych lub podobnych w odniesieniu do podobnych lub identycznych towarów lub usług, jeśli takie używanie może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia tych towarów lub usług. W przypadku znaków towarowych renomowanych ochrona jest szersza i wykracza po za granice podobieństwa towarów. Katalog roszczeń, które służą Uprawnionemu z prawa ochronnego na znak towarowy jest szeroki. Właściciel znaku towarowego, w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa do znaku towarowego może żądań zaprzestania naruszeń (np. oferowania i wprowadza do obrotu towarów oznaczonych zarejestrowanym znakiem towarowym lub znakiem podobnym), udzielenia informacji na temat ilości sprzedanych towarów przez naruszyciela i uzyskanych cen z tytułu takiej sprzedaży. Uprawnionemu służą także roszczenia pieniężne (odszkodowanie, wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści) czy też roszczenia publikacyjne.

Uprawniony z rejestracji znaku towarowego może poinformować innych uczestników obrotu o posiadanym prawie poprzez zamieszenie symbolu “R” w sąsiedztwie znaku towarowego  – tzw. R w kółku (®)

Autor • Bartosz Szczepaniak