Jednolity Sąd Patentowy (Unified Patent Court)

11.10.2022

Patent jednolity nie sprowadzi się tylko do uproszczenia procedury walidacyjnej. Poza zróżnicowaną w poszczególnych krajach procedurą walidacji, istnieją również rozbieżności w interpretacji materialnego prawa patentowego regulującego zakres i wszelkie ograniczenia prawa oraz środki zaradcze dostępne w przypadku naruszenia patentu. Wraz z instytucją patentu jednolitego zostaną stworzone narzędzia mające na celu zapewnienie realnie jednolitej ochrony. W efekcie tego powstaje Jednolity Sąd Patentowy (UPC).

UPC zapewni w szczególności zmniejszenie kosztów międzynarodowych sporów, ponieważ strony nie będą musiały angażować się w równoległe spory patentowe w różnych państwach członkowskich. Znikną rozbieżne decyzje różnych sądów krajowych w sprawie naruszenia i ważności tego samego patentu. UPC opracuje ujednolicone europejskie orzecznictwo, co zwiększy pewność prawną dla wszystkich użytkowników. Dzięki temu z czasem powstanie bardziej wydajny i zrównoważony system rozstrzygania sporów patentowych, z korzyścią zarówno dla właścicieli patentów, jak i osób trzecich, a mianowicie dla właścicieli patentów.

Podstawowe cele jakie są wyznaczone dla UPC to:

– lepsze egzekwowanie ważnych patentów, z ogólnoeuropejskimi skutkami decyzji, nakazów i odszkodowań;

– dla osób trzecich i społeczeństwa, UPC zapewni centralne działanie w zakresie unieważnienia, odrębne od procedury sprzeciwu EPO, w dowolnym momencie w okresie obowiązywania patentu.

Jednolity Sąd Patentowy (UPC) będzie działał na podstawie porozumienia harmonizującego materialne prawo patentowe. Będzie miał jurysdykcję nad patentami jednolitymi i “klasycznymi” patentami europejskimi, rozstrzygając sprawy w zakresie zarówno naruszenia, jak i ważności.

Pozostanie możliwość wyłączenia europejskich patentów wiązanych (walidacji) spod jurysdykcji Jednolitego Sądu Patentowego. To jednak zamyka drogę właścicielowi patentu do skorzystania z pojedynczego powództwa o naruszenie.

W okresie przejściowym, który został ustalony na czas 7 lat wszelkie powództwa o naruszenie lub unieważnienie można wnosić do sądów krajowych.

W skład UPC wchodzą:

– Sąd Pierwszej Instancji

– Sąd Apelacyjny

– Sekretariat.

Sąd Pierwszej Instancji będzie się składał z oddziału centralnego (z siedzibą w Paryżu i sekcją w Monachium) oraz kilku oddziałów lokalnych i regionalnych. Sąd Apelacyjny będzie miał siedzibę w Luksemburgu.

Porozumienie UPC (Dz.U. EPO 2013, 287) zostało podpisane 19 lutego 2013 r. przez państwa członkowskie UE (z wyjątkiem Chorwacji, Polski i Hiszpanii). Aby weszło w życie, musi zostać ratyfikowane przez co najmniej 13 państw, w tym trzy państwa, w których w 2012 r. obowiązywała największa liczba patentów europejskich, tj. Niemcy, Francję i Włochy (informacja o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Porozumienia UPC). Stan prac nad ratyfikacją można znaleźć na stronie Rady UE.

Autor • Martyna Kuźma